Regulamin

Regulamin zakupu  i uczestnictwa w kursach prowadzonych przez ośrodki doskonalenia techniki jazdy ODTJ WROCŁAW

I. Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w kursach i imprezach, organizowanych przez ODTJ WROCŁAW  z siedzibą we Wrocławiu ul. Piastowska 41/5

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Kursie – rozumie się przez to kurs „JEŹDZIĆ JESZCZE LEPIEJ” oraz każdy inny produkt oferowany przez ODTJ WROCŁAW
 2. Organizatorze – rozumie się przez to ODTJ WROCŁAW  oraz osoby upoważnione do działania w ich imieniu;
 3. Uczestniku – rozumie się przez to osobę, która uczestniczy w kursie lub wyraziła wolę uczestnictwa w kursie poprzez jego zakup;
 4. Działaniu siły wyższej – rozumie się przez to zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, którym nie można zapobiec i na które Organizator nie ma wpływu, w szczególności działanie sił natury, decyzje państwowe, strajki, zamieszki, itp.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnik kursu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ofertą wybranego kursu i wymaganiami stawianymi jego uczestnikom.
 2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wcześniejsza rezerwacja miejsca na wybranym kursie i w wybranym terminie,  potwierdzona wpłatą zaliczki w wysokości 100% ceny określonej w ofercie. Terminy szkoleń są podane przez Organizatora na stronie www.odtjwroclaw.pl. Szkolenia dla osób indywidualnych zostaną realizowane tylko w tych terminach.
 3. Wpłacenie zaliczki na kurs jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na realizację wybranego kursu zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie internetowej www.odtjwroclaw.pl
 4. Wpłacając zaliczkę Uczestnik potwierdza wolę uczestnictwa w wybranym kursie i w wybranym terminie oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Warunki płatności

 1. Uczestnik może dokonać wpłaty zaliczki na kurs gotówką w kasie ośrodka, lub przelewem na podane przez Organizatora konto bankowe.
 2. Przed wpłatą zaliczki Uczestnik powinien upewnić się, czy na wybranym kursie są jeszcze wolne miejsca, oraz dokonać wstępnej rezerwacji miejsca, obowiązującej przez okres 3 dni roboczych, podczas których zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na kurs.
 3. Jeżeli Uczestnik nie dokona w uzgodnionym terminie wpłaty zaliczki, przyjmuje się iż odstąpił od zamiaru uczestnictwa w kursie, a Organizator wycofuje wstępną rezerwację i przeznacza zwolnione miejsce do sprzedaży.
 4. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień nadesłania potwierdzenia wpłaty lub wpływu należności na konto bankowe Organizatora.
 5. Brak wpłaty należnej kwoty oraz niedostarczenie na prośbę Organizatora potwierdzenia dokonania płatności przez Uczestnika skutkuje niedopuszczeniem do udziału w kursie.
 6. Uczestnik może dokonać opłaty za kurs bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu jeżeli Organizator posiada jeszcze wolne miejsca.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia wpłaty bez podania przyczyny.
 8. Przedłużenie ważności kuponu może nastąpić po dokonaniu wpłaty 50 zł za każdy miesiąc przedłużenia.

IV. Realizacja Umowy

 1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami przedstawionymi w ofercie.
 2. Przedstawiciel Organizatora (instruktor techniki jazdy prowadzący szkolenie) zapewnia realizację kursu zgodnie z programem, dba o jakość świadczonych usług oraz o bezpieczeństwo Uczestników.
 3. W wyjątkowych przypadkach Organizator może dokonać istotnych zmian programowych, o czym powiadomi Uczestników przed rozpoczęciem kursu. Po otrzymaniu takiej informacji Uczestnik zadeklaruje na piśmie, czy:
  1. przyjmuje zaproponowaną zmianę programu,
  2. rezygnuje z kursu za zwrotem wniesionej opłaty.
  3. Brak odpowiedzi uważa się za akceptację zaproponowanych zmian.
 4. Jeżeli w czasie trwania kursu Organizator nie może zrealizować usług przewidzianych w ofercie, zobowiązany jest do zapewnienia świadczeń zastępczych. Zorganizowanie świadczeń zastępczych o tym samym standardzie nie stanowi wady usługi i Uczestnik nie może z tego tytułu zgłaszać roszczeń do Organizatora. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia świadczeń zastępczych, Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania obniżenia ceny lub rezygnacji z kursu i zwrot wartości niezrealizowanych świadczeń.
 5. Uczestnik może przenieść prawo do udziału w kursie na inną osobę, jeśli osoba ta spełnia warunki uczestnictwa określone w ofercie. O przeniesieniu praw Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora przed rozpoczęciem kursu.

V. Odpowiedzialność

 1. Organizator kursu nie odpowiada za niedogodności, niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, gdy było ono spowodowane:
  1. działaniem lub zaniechaniem Uczestnika,
  2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich (np. dostawcy energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, itp.),
  3. działaniem siły wyższej.
 2. Podczas kursu Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do poleceń osób działających w imieniu Organizatora, (instruktorów techniki jazdy i obsługi toru) oraz przestrzegania przepisów prawa i wewnętrznych regulaminów ośrodka, a w szczególności „Regulaminu określającego ogólne warunki korzystania z toru doskonalenia techniki jazdy” (umieszczonego na terenie ośrodka w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich osób zainteresowanych).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z kursu, jeżeli:
  1. Uczestnik nie stosuje się do poleceń instruktorów, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i mienia własnego lub innych osób,
  2. Uczestnik nie przestrzega Regulaminu o którym mowa w pkt V.2,
  3. Uczestnik celowo utrudnia realizację programu.
 4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z własnej winy szkody i zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób poszkodowanych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników pozostawione w sali dydaktycznej lub na torze.

VI. Odwołanie kursu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu (do dnia rozpoczęcia włącznie) z przyczyn od siebie niezależnych (działanie siły wyższej, działania militarne, wydarzenia polityczne, decyzje władz państwowych, samorządowych i innych), o czym niezwłocznie informuje Uczestników.
 2. W przypadku braku wymaganego minimum uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu najpóźniej na 3 dni przed terminem jego realizacji.
 3. W przypadku odwołania kursu z przyczyn określonych w pkt. VI 1,2 Uczestnikowi przysługuje zwrot 100% dokonanej wpłaty, nie przysługuje jednak odszkodowanie i odsetki od dokonanej wpłaty.

VII. Rezygnacja z kursu

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu z własnej woli. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień:
  1. wpływu pisemnego oświadczenia o rezygnacji,
  2. realizacji kursu, jeśli Uczestnik nie weźmie w nim udziału,
 2. W przypadku rezygnacji z kursu przez Uczestnika, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, stosuje się następujące zasady:
  1. przy rezygnacji w dniu lub w przeddzień realizacji kursu – przepadek 100% wpłaty,
  2. przy rezygnacji do 3 dni przed terminem realizacji kursu – zwrot części wpłaty z potrąceniem 20% wniesionej kwoty.
 3. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli rezygnacja lub niemożność wzięcia udziału w kursie następuje z przyczyn zawinionych i leżących po stronie Organizatora.
 4. Szczególne przypadki rezygnacji z udziału w kursie z przyczyn losowych rozpatruje indywidualnie ODTJ WROCŁAW .

VIII. Reklamacje

 1. Jeżeli w trakcie kursu Uczestnik stwierdzi wadliwe wykonanie usługi, powinien o tym zawiadomić na piśmie Organizatora, który w terminie 7 dni rozpatrzy reklamację.
 2. W przypadku uznania zasadności reklamacji powodującej konieczność dokonania zwrotu części lub całości wpłaty, Organizator zobowiązuje się do dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od daty uznania reklamacji.
 3. Przedmiotem reklamacji nie mogą być utrudnienia i niedogodności znane Uczestnikowi przed rozpoczęciem kursu.
 4. Organizator nie zwraca wartości świadczeń, których Uczestnik nie wykorzystał podczas kursu z przyczyn leżących po jego stronie.
 5. Organizator nie odpowiada za niedociągnięcia wynikłe z przyczyn od niego niezależnych lub zawinionych przez uczestników.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za informacje udzielane przez osoby trzecie, a odbiegające od postanowień określonych w niniejszym „Regulaminie” i w ofercie kursów oraz inne informacje dotyczące działalności ośrodków ODTJ WROCŁAW , które nie pochodzą od Organizatora.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją kursów, strony będą rozwiązywać polubownie, a w razie braku porozumienia organem rozstrzygającym będzie Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.